Algemene Voorwaarden
daan wsh logo photofiltre omgezet n png 2

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Warmte Service Holland.

1.   Algemeen.

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Warmte ServiceHolland en
         op alle gesloten overeenkomsten.
1.2   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden
         uitgesloten.

2.    Bestellen en tot stand komen van overeenkomst.

2.1  Alle uitingen van Warmte ServiceHolland op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2  Bestellingen kunnen via de webshop (https://warmteserviceholland.nl) of per e-mail aan
         info@warmteserviceholland.nl worden geplaatst.
2.3  Warmte ServiceHolland behoudt zich het recht voor om bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren
         dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen.
         Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4  Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn,
         zal Warmte Service Holland in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel
         te leveren.
         De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Warmte Service Holland de bestelling heeft geaccepteerd
         en betaling heeft plaatsgevonden.

3.    Prijzen.

3.1  De prijzen in de webshop van Warmte Service Holland zijn de actuele prijzen.
3.2  Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Warmte Service Holland bevoegd de prijzen en de verdere
         voorwaarden te wijzigen.
3.3  Alle verzendkosten zijn inclusief kosten van verpakking en vervoer tenzij anders vermeld staat.
         Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites vermelde bijdrage in de
         verzendkosten in rekening gebracht.

4.    Levering.

4.1  Warmte Service Holland bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder.
         Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening.
         Alle bestellingen worden op het opgegeven verzendadres van de afnemer afgeleverd.
4.2  Warmte Service Holland levert de bestelling met bekwame spoed af.
4.3  Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Warmte Service Holland uiterlijk
         binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht.
         Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de
         bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.4  Warmte Service Holland behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren.
         Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.5  Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling
         niet of onvolledig wordt geleverd.
         De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden.
         Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Warmte Service Holland aangevuld of opnieuw gedaan.
4.6  De verzendkosten gelden voor verzending binnen Nederland inclusief de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen.
         Voor andere landen gelden andere verzendkosten vraag ons hiernaar.

5.    Betaling.

5.1  Betaling geschiedt per bankoverschrijving, iDeal, PayPal, Sofort-Banking, Mister Cash, Achterafbetaling via Billink
         of contant.

6.    Eigendomsvoorbehoud.

6.1  Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Warmte Service Holland, totdat aan alle (betalings) verplichtingen
         is voldaan.
         Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.     Retourrecht.

7.1  De afnemer heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de door Recreaparts.nl
         geleverde artikelen, melding te doen van retour.
         Na deze melding van retour heeft de afnemer veertien dagen om de artikelen te retourneren in originele
         verpakking, onder toezending van de originele factuur.
         Opgave van reden is niet noodzakelijk.
7.2  Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, crediteerd Warmte Service Holland
         het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
         na retourontvangst van de artikelen.
         De verzendkosten voor retour van u thuis naar Warmte Service Holland zijn voor eigen rekening.   
7.3  Wanneer de door Warmte Service Holland afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1
         zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4  Van het retourrecht zijn uitgesloten: speciaal voor u op maat gemaakte goederen en speciaal voor u
         bestelde goederen c.q.onderdelen.
7.5  Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen, info@warmteserviceholland.nl

8.    Garantie- / Klachtenregeling.

8.1  Warmte Service Holland garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende de
         fabrieks garantietermijn, ingaande op de aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs.
8.2  Garantie-aanspraken of klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen alleen binnen 7 dagen
         na ontdekking van het gebrek / klacht schriftelijk c.q. E-Mail bij Warmte Service Holland worden gemeld.
         Warmte Service Holland zal u hierop een retourformulier per mail toezenden met de retour instructies en
         door u ingevuld met een korte omschrijving van het gebrek of storing.
         Tevens dient u een een kopie van de factuur mee te sturen.
8.3  Bij Warmte Service Holland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
         vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
         Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Warmte Service Holland
         binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
         de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.4  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Warmte Service Holland.
         Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
         (http://ec.europa.eu/odr).

8.5  Een klacht schort de verplichtingen van Warmte Service Holland niet op, tenzij Warmte Service Holland
         schriftelijk anders aangeeft.
8.6  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Warmte Service Holland, zal Warmte Service Holland
         naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8.7  Deze garantie houdt in dat, indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan,
         Warmte Service Holland het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Warmte Service Holland).
         Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of
         vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
8.8  Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt
         beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; sprake is van
         gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de
         bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, sprake
         is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
8.9  De garantieaanspraak is niet van toepassing indien Warmte Service Holland niet (tijdig) in de gelegenheid
         is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
         U het artikel of product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren
         en/of bewerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Warmte Service Holland.
8.10 Warmte Service Holland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik van
         een aangeschaft artikel, schade aan uw apparatuur en/of eigendommen ontstaat.

9.     Persoonsgegevens.

9.1  Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Warmte Service Holland opgeslagen om de
         bestellingen te verwerken en zullen niet aan derden verstrekt worden.
        (zie ook onze Privacy verklaring Warmte Service Holland bij de Algemene Voorwaarden)


10.  Aansprakelijkheid.

10.1 De aansprakelijkheid van Warmte Service Holland met betrekking tot de verkoop en levering van
         artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Warmte Service Holland is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen,
         druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en
         niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Warmte Service Holland beperkt tot het daadwerkelijk
         betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11.   Informatievoorziening.

11.1 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor doorlezen en het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

© Warmte Service Holland,mei 2018

 

Contactinformatie:
Betaalmogelijkheden:
Socialmedia:
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN